လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္ျဖင့္ ၀င္ရန္
သို႔မဟုတ္
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 1
 • Leverage – အထိ 1:1000
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 1
 • Leverage – အထိ 1:1000
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 5
 • Leverage – အထိ 1:3000
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 100
 • Leverage – အထိ 1:3000
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 100
 • Leverage – အထိ 1:3000
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 500
 • ဂဏန္း ၅ လံုးမွန္ကန္မႈ
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 500
 • ဂဏန္း ၅ လံုးမွန္ကန္မႈ
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 1000
 • ဂဏန္း ၅ လံုးမွန္ကန္မႈ
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – $ 500
 • Leverage – အထိ 1:3000
 • စုစုေပါင္းအနည္းဆံုးပမာဏ – 80000 USD
 • ကနဦးစရံေငြပမာဏ – မွ 24000 USD
 • မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိေသာ ထုတ္ယူမႈ
 • Bonus စရံေငြ – $ 123
 • Leverage – အထိ 1:2000
 • Bonus စရံေငြ – $ 50
 • Leverage – အထိ 1:500
 • Leverage – အထိ 1:200
 • The welcoming Trade 100 Bonus for both experienced clients and beginners.
 • Forex တြင္အျမင့္ဆံုး IB ေကာ္မရွင္ - EUR/USD တြင္ lot တိုင္းအတြက္ ၁၅ ေဒၚလာ
 • ပထမအဆင့္ဖိတ္ေခၚထားသူတိုင္း၏ bonus